Wettelijke vermeldingen

 
  1. Inleiding

De website is toegankelijk via het adres www.distrigo.com (hierna genoemd de “Website”) en is bestemd voor persoonlijk informatief gebruik voor de internetgebruiker die op de website surft.

Geen enkel commercieel gebruik is toegestaan, ook niet gedeeltelijk, van de gepresenteerde gegevens, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Peugeot België Luxemburg NV handelend onder de naam DISTRIGO (hierna “Distrigo”).

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) en aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

De gebruiker die zich aanmeldt en surft op de website wordt verondersteld de hierna uiteengezette Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en in hun geheel aanvaard te hebben.

De vennootschap die eigenaar is van de Website behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten die op de site worden voorgesteld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers die huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In het geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal de keuze van de bevoegde jurisdictie worden gemaakt volgens de regels van het Belgisch gewoonterecht.

 

  2. Publicatie en Hosting

De Site www.distrigo.com wordt uitgegeven door:

Peugeot België Luxemburg NV handelend onder de naam Distrigo, gevestigd te
Bourgetlaan 20/2,
1130 Brussel,
België

Contact:
Peugeot België Luxemburg NV (Distrigo)
Bourgetlaan 20/2,
1130 Brussel,
België

Publicatiedirecteur: Laurent DELMOTTE
Hosting: GROUP PSA, Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France

 

   3. Intellectuele eigendomsrechten

DISTRIGO wenst de gebruikers van de Website erop attent te maken dat een groot aantal elementen van de Website beschermd zijn door:

a)      het auteursrecht, dit kan met name zijn foto's, artikels, tekeningen, animaties, digitale audio- of video-opnamen, enz...

b)      en/of het tekeningen- en modellenrecht: dit geldt met name voor de wagenmodellen die op de Website verschijnen;

c)       en/of het merkenrecht: zoals in het bijzonder het merk « DISTRIGO », het logo « DISTRIGO », het semi-figuratieve merk « E gestileerd » evenals de merken van de automodellen en voornamelijk onderdelen die op de Website verschijnen.

Deze beschermde elementen zijn de exclusieve eigendom van DISTRIGO of van diens filialen of van derden die toestemming hebben gegeven aan DISTRIGO om ze te gebruiken.

Dientengevolge is elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welk procedé en op om het even welke drager (papier, digitaal, ...) van de gehele Website of gedeelte ervan verboden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van DISTRIGO, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, op straffe van overtreding van het auteursrecht en/of inbreuk op tekeningen of modellen en/of handelsmerken, gestraft met gevangenisstraf en boetes overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

     4. Informatie met betrekking tot producten en diensten

De online raadpleegbare teksten en afbeeldingen van de Website hebben betrekking op de technische kenmerken op het moment waarop die op de Website geplaatst worden of waarop de betrokken webpagina’s bijgewerkt worden.

Als onderdeel van een beleid van constante verbetering van het product, kunnen de technische kenmerken, uitrustingen, opties en kleuren op elk moment worden gewijzigd. Overigens staat de huidige stand van de technologie geen 100% waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren toe.

De kenmerken van het netwerk van DISTRIGO zijn die van het netwerk dat is opgezet op het grondgebied van België en het Groothertogdom Luxemburg. Ze kunnen variëren van land tot land en zijn bijgevolg niet overal ter wereld beschikbaar.

De informatie die op de Website wordt verstrekt is van algemene aard en heeft hoe dan ook geen enkele contractuele waarde.

Overigens zijn alle vermelde prijzen aanbevolen maximum adviesprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg en zijn niet bindend noch voor DISTRIGO noch voor haar commercieel netwerk.

De diensten die op deze site worden gepresenteerd, zijn degene die door de leden van het deelnemen DISTRIGO -netwerk kunnen worden aangeboden.
De vermelde prijzen die ter informatie worden gemeld zijn de prijzen zonder installatie, behalve in het geval van pakketten. Deze pakketten zijn alleen geldig voor de aangegeven periode.

Het verkoopnetwerk van DISTRIGO in België en het Groothertogdom Luxemburg staat tot uw beschikking om al uw vragen over de op deze website gepresenteerde producten en diensten te beantwoorden. We herinneren u eraan dat de leden van het verkoopnetwerk van DISTRIGO in België en het Groothertodom Luxemburg onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat om hun eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door DISTRIGO georganiseerde (met inbegrip van de pakketten).

 

    5. Bescherming van persoonsgegevens

Het raadplegen van de website is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of enige andere persoonlijke informatie over hem hoeft te onthullen.

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om ons privacybeleid hieronder te lezen.

Privacybeleid:

Het doel van dit Privacybeleid is om u, in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (die de Algemene Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult), te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Peugeot België Luxemburg NV handelend onder de naam DISTRIGO gevestigd is te Bourgetlaan 20/2 - 1130 Brussel, België.

5.1 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt door EURO REPAR CAR SERVICE en op welke wettelijke basis zijn deze gesteund?

 

De doeleinden waarvoor Wij informatie met betrekking tot uw voertuig verzamelen, zijn de volgende:

De verwerking van deze informatie is gebaseerd op:

Beheer en optimalisering van de klantenrelaties.

 

 

Onderzoeken, enquêtes of statistieken uitvoeren om de kwaliteit van onze producten beter te kunnen beoordelen, te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van de behoeften van onze klanten.

 

Analyseer en optimaliseer de functies van de website.

 

DISTRIGO een legitiem belang heeft om de klantentevredenheid en de goede dienstverlening te waarborgen.

 

DISTRIGO een legitiem belang heeft om de kwaliteit van zijn producten te beoordelen en rekening houdend met de behoeften en tevredenheid van zijn klanten nieuwe functies te ontwikkelen.

 

DISTRIGO een legitiem belang heeft om te verbeteren en een superieure service te bieden met verbeterde functies.

 

Informatie versturen, met uw toestemming, over onze promoties en aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen, vragenlijsten, enquêtes en andere publicaties).

Uw voorafgaande toestemming, indien wettelijk vereist, door het juiste vakje aan te vinken bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan DISTRIGO;

 

DISTRIGO kan worden verplicht om informatie over de gebruiker vrij te geven om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of om te reageren op een gerechtelijk of administratief verzoek.

 

   5.2. Wie zijn de ontvangers?

De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door DISTRIGO, op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

 

 

Categorieën van ontvangers

Doel van het doorgeven

1

Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als DISTRIGO

 

Voor het uitvoeren onderzoek, analyse en ontwikkeling van door de Groupe PSA vervaardigde producten te bevorderen.

2

Externe dienstverleners en / of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als DISTRIGO betrokken zijn bij DISTRIGO, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door DISTRIGO voor de hierboven genoemde doeleinden.

Het voeren van marketingcampagnes, het uitvoeren van enquêtes en het voorstellen van commerciële aanbiedingen die zijn aangepast aan de behoeften van de klant.

3

Elke handelspartner van DISTRIGO die tot geheimhouding verplicht is.

Voor elk gebruik van geanonimiseerde gegevens voor statische doeleinden.

 

5.3 Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan DISTRIGO mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.
 

5.4 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door DISTRIGO, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 10.1. (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U).

- Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.

- vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

5.5 Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;

• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;

• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.

Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen.
 

5.6 Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

DISTRIGO
Bourgetlaan 20/2,
1130 Brussel,
België

of via het internet.

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder door uw claim te sturen naar:

voor België

Gegevensbeschermingautoriteit,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
België

(Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)
 

     6. HYPERTEKST KOPPELINGEN

Er mag geen hyperlink worden opgezet van een website van een derde naar de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DISTRIGO.

In elk geval is DISTRIGO op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op websites waaraan deze website zou zijn gekoppeld door middel van hyperlinks of enig ander type koppeling.
 

     7. VEILIGHEID

- De internetgebruiker verbindt zich ertoe om, bij het gebruik dat hij van de Website maakt, geen manipulatie uit te voeren die zou kunnen leiden tot virussen en computerstoringen, functioneel of anders die de werking van de Website zou kunnen beïnvloeden of elke server of service die toegankelijk is via de Website. De gebruiker stemt er in het bijzonder mee in om alleen informatie, gegevens, documenten, betrouwbare bestanden, op de door de site gevormde ruimte beschikbaar te stellen, die onschadelijk zijn en die niet van invloed kunnen zijn op de werking van de Website of elke server of service toegankelijk via de Website.

- Het gebruik dat van de Website zal worden gemaakt of van servers of diensten die toegankelijk zijn via de Website za moeten voldoen aan de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving, evenals aan de rechten van derden en mag geen afbreuk doen aan de naam van DISTRIGO in welke hoedanigheid en in welke vorm dan ook. In het bijzonder garandeert de gebruiker DISTRIGO tegen elke actie van derden in verband met de inhoud van de informatie die door de gebruiker beschikbaar wordt gesteld in de ruimte op de Website, met inbegrip van die welke voortkomen uit een inbreuk op privacy, intellectuele eigendomsrechten, openbare orde, moraliteit, respect voor privacy (recht op beeld enz.) of strafbepalingen van geldende nationale en / of internationale wetgeving. Als zodanig verbindt de gebruiker zich ertoe DISTRIGO schadeloos te stellen voor alle kosten, lasten en uitgaven die daardoor zouden worden gemaakt, inclusief de redelijke kosten en vergoedingen van de juridische adviseurs van DISTRIGO.

 

   8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

De gebruiker gebruikt de Website onder zijn volledige en exclusieve verantwoordelijkheid. DISTRIGO en haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade als gevolg van het gebruik van de Website of de websites die eraan gekoppeld zijn.
DISTRIGO biedt u de mogelijkheid om, op de Website, persoonlijke berichten te verzenden via servers onder de verantwoordelijkheid van zijn beheer en dit om u in staat te stellen uw correspondenten op de hoogte te stellen van het belang van bepaalde artikelen of documenten die aanwezig zijn op de Website. Als zodanig kan de verantwoordelijkheid van DISTRIGO niet worden ingeroepen vanwege een bericht dat een gebruiker via de Website naar een correspondent heeft geschreven.

DISTRIGO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor berichten waarvan zij niet de auteur is en waarover zij geen controle heeft.

DISTRIGO vestigt de aandacht van de gebruiker erop dat bepaalde producten of diensten die op de Website worden aangeboden, het voorwerp kunnen uitmaken van specifieke voorschriften of zelfs beperkingen en / of verbodsbepalingen in welbepaalde landen.
- De Website is toegankelijk via het Internet.
De gebruiker wordt eraan herinnerd dat Internet een open en informeel netwerk is, dat wordt gevormd door de internationale koppeling van computernetwerken. Het beheer van het Internet is niet onderworpen aan een centrale entiteit en elk deel van dit netwerk is eigendom van een onafhankelijke publieke of private instantie. De werking ervan is daarom gebaseerd op samenwerking tussen de exploitanten van de verschillende netwerken zonder dat er een verplichting tot levering of kwaliteit van de levering tussen exploitanten bestaat. Netwerken kunnen ongelijke transmissiecapaciteiten en eigen gebruiksbeleid hebben. Niemand kan de goede werking van het Internet als geheel garanderen. Als gevolg hiervan aanvaardt DISTRIGO geen aansprakelijkheid of garantie in geval van een storing van het Internet (vertraging in transmissies of andere storingen).

 

9. SCHORSING OF ONDERBREKING VAN TOEGANG TOT DE SITE

DISTRIGO kan de toegang van de gebruiker tot de Website op elk moment, tijdelijk of niet, opschorten in geval van: schending van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, onverminderd andere rechten en acties ten gunste van DISTRIGO, technische problemen met betrekking tot de infrastructuur die is ingesteld voor de lancering en de werking van de Website, onderhoud van de Website.

10. Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de Site een cookiesysteem heeft opgezet. De gebruiker wordt er dus van op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de Site automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd in zijn internetbrowser.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de gebruikers worden gestuurd om de navigatie op de site te vergemakkelijken en om aanwezigheidsstatistieken vast te stellen. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijk identificeerbare informatie.

De gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn browser aan te passen.

Alle informatie over cookies in bijlage.

Bijlage - Cookies

WAT ZIJN COOKIES?

De Belgische Gegevensbeschermingautoriteit definieert een « cookie » (metabestand) als informatiebundels die gebruikt worden bij een communicatie en die  niet  uitsluitend  deel  uitmaken  van  de  inhoud  van  de  communicatie,  maar  die  informatie bevatten  over  de  context  of  over  de  inhoud  van  de  communicatie  (ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging betreffende het gebruik van cookies CO-AR-2012-004).
Deze informatie wordt, in het algemeen, opgeslagen op uw computer in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft en zo de gegevens kan lezen en registreren.
Het bevat met name volgende informatie:

  • de naam van de aanschrijvende server;
  • meestal in de vorm van een uniek identificatienummer;
  • eventueel een vervaldatum

Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Een cookie is noodzakelijkerwijs verbonden aan één enkele domeinnaam (die door de server is ingesteld) zodat slechts één verzoek van diezelfde server toegang verschaft.
Onze Sites omvatten een systeem van cookies. Zo wordt de Gebruiker geïnformeerd dat er tijdens bezoeken aan onze Sites automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd.
Cookies zijn bestanden die worden verstuurd naar de harde schijf van de Gebruiker om zo de navigatie op onze Sites te vergemakkelijken en om bezoekstatistieken of gepersonaliseerde publiciteit op basis van de navigatie van de Gebruiker te kunnen vaststellen.
De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn/haar webbrowser te wijzigen.

 

DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

De verschillende manieren waarop cookies op onze Sites worden gebruikt:
1. Anonieme cookies voor het meten van verkeer en gebruik van online diensten
Cookies van het type bezoekersstatistieken worden gebruikt om de bezoeken aan onze sites te kunnen meten (het aantal bezoeken, de gemiddeld gespendeerde tijd per bezoeker, de elementen waarop geklikt wordt, …) Het doel van deze cookies is het continue verbeteren van onze Sites om er zodoende zorg voor te dragen dat zij overeenkomen met uw behoeften.
Cookies van het type publieksmetingen zijn strikt anoniem en staan op geen enkele wijze de identificatie van de Gebruikers van Onze Sites toe, evenmin het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, IP-adres, ...).
2. Opslag van cookies met inloggegevens
Op sommige van Onze Sites kan u verbinding maken via elementen die identificatiegegevens bevatten. Onze Sites maken gebruik van cookies om bijvoorbeeld uw account te onthouden of om U toegang te verschaffen tot bepaalde diensten.
3. Cookies van derden op sites van derden
Het merendeel van de internetpubliciteit van DISTRIGO wordt afgebeeld op internetsites van derden en is geïmplementeerd door en oproepbaar via derde partijen (bijvoorbeeld een reclameregie). Deze derden maken gebruik van hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen de banneradvertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt. Deze cookies zijn ingesteld door derden en vallen onder het cookiebeleid van de ondernemingen die ze hebben ingesteld. Wij hebben geen toegang tot deze cookies noch de mogelijkheid deze in te stellen.
4. Cookies van derden op Onze Sites
DISTRIGO maakt gebruik van andere cookies van derden om zo de route van de gebruiker op onze sites te bepalen en om u voor te stellen een brochure te bestellen of, waar dat nodig is, u bijvoorbeeld voor een proefrit uit te nodigen.

Deze cookies worden uitgegeven door ons of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling van persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze verschillende websites. De levensduur van deze cookies voor meting van het internetverkeer bedraagt niet meer dan 90 dagen.

GEPERSONALISEERDE PUBLICITEIT: HOE WERKT DAT?

De cookies worden ingevoegd op uw computer in een specifieke map en kunnen, afhankelijk van de webpagina's die u bezoekt, de volgende informatie bevatten:

  • de webpagina's die u recentelijk bezocht heeft;
  • de producten waarin U geïnteresseerd bent;
  • het informatiesysteem (taal, land, besturingssysteem, browser, etc.) om de weergave tijdens uw volgende bezoek aan Onze Sites te optimaliseren.