Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke vermeldingen van de website www.eurorepar.be en garandeert DISTRIGO dat hij de elementen van de site niet ongeoorloofd of zonder toestemming zal gebruiken.
Het persoonlijke gebruik van de elementen sluit het gebruik voor eender welk ander doel uit. De gebruiker ontzegt zich met name van elk commercieel gebruik of elk gebruik met winstoogmerk van een deel of het geheel van de elementen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de site conform de nationale en internationale regels te gebruiken en in het bijzonder deze niet te gebruiken voor het downloaden, verzenden, doorsturen van welke content dan ook:

- met een gewelddadig karakter of content die het respect voor en de waardigheid van de mens, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de bescherming van kinderen en adolescenten zou kunnen aantasten, onder andere door de productie, het transport of de verspreiding van berichten met een gewelddadig of pornografisch karakter of van die aard dat de waardigheid van de mens wordt aangetast;
- die het begaan van criminele feiten en delicten stimuleert;
- die aanzet tot het gebruik van verboden substanties;
- die discriminatie, haat, geweld kan of zou kunnen veroorzaken op basis van ras, etnische afkomst of nationaliteit;
- die illegaal, schadelijk, dreigend, misleidend, kwellend, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen, dreigend voor het privéleven van anderen is, of van die aard is dat bepaalde personen worden gekwetst;
- die andere gebruikers misleidt door zich onrechtmatig de naam of de naam van de rechtspersoon van andere personen aan te meten;
- die afbreuk doet aan de rechten van anderen zoals, zonder dat deze lijst limitatief is, aan elk fabrieksgeheim, beroepsgeheim, vertrouwelijke informatie, merk, patent en in het algemeen elk recht van industriële en intellectuele eigendom of elk ander recht dat berust op beschermde informatie of content;
- die, zonder dat deze lijst limitatief is, computervirussen of eender welke andere code of programma bevat voor het onderbreken, vernietigen of beperken van de werking van eender welke software, computer of telecommunicatieapparaat.

De gebruiker verbindt er zich toe:

- regelmatig kennis te nemen van de wettelijke vermeldingen en deze na te leven,
- geen persoonsgegevens betreffende de andere gebruikers te verzamelen of op te slaan,
- één of meerdere andere gebruikers niet te kwellen, op welke manier dan ook,
- de werking van de site niet te verstoren of te onderbreken.

CHARTER MET BETREKKING TOT DE MENINGEN EN BEOORDELINGEN VAN DE GEBRUIKERS OVER DE GARAGES:

Het doel van dit charter is de werkingsregels van de functie 'Deze garage beoordelen' en 'Een mening posten' te formaliseren. Dit charter is van toepassing op alle gebruikers en kan op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving worden gewijzigd.
Door een mening over een garage te posten, aanvaardt u dat DISTRIGO deze mening al dan niet publiceert op één van de pagina's van de site www.eurorepar.be of op eender welke andere drager met DISTRIGO'-producten.  DISTRIGO behoudt zich het recht voor om de geposte meningen te archiveren en deze indien nodig te beantwoorden. In elk geval verbindt DISTRIGO zich ertoe de persoonsgegevens waarvan ze kennis zou hebben, te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Uw bijdragen zullen 'a priori' worden gemodereerd, wat betekent dat elk van de bijdragen voor publicatie gevalideerd zal worden.

DISTRIGO behoudt zich het recht voor om elke mening die niet voldoet aan dit charter of aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden op de website www.eurorepar.be te weigeren of te verwijderen.

Punten die nageleefd moeten worden bij het posten van een mening:
Bij het schrijven van een mening blijft u onderworpen aan het Belgische recht. Is onder andere verboden (niet-limitatieve lijst) en wordt in voorkomend geval bestraft door de strafrechtbank:
• Schending van het privéleven van een derde (derden met naam en toenaam citeren zonder hun expliciet akkoord);
• Laster en eerroof;
• Het aanzetten tot criminele feiten en delicten en het uitlokken van zelfmoord, discriminatie, haat, onder andere op basis van ras, of het uitlokken van geweld;
• De verheerlijking van alle misdaden, met name moord, diefstal, oorlogsmisdaad en misdaad tegen de mensheid; het ontkennen van misdaden tegen de mensheid;
• De reproductie, weergave of verspreiding van een werk dat onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten die dat niet toelaten;
• Reclame of berichten met een commercieel doel;
• De publicatie van persoonlijke informatie: ga er nooit van uit dat u volledig anoniem bent en dat u niet kunt worden geïdentificeerd op basis van uw geposte meningen. De meningen mogen geen persoonlijke informatie bevatten in de tekst zelf, zoals e-mailadres, postadres, telefoonnummers of kredietkaartnummers, van u of van een derde;
• Het binnendringen van een virus of van eender welke andere kwaadaardige code.
Elke mening die niet conform de in voege zijnde wetgeving is, zal niet gepubliceerd worden. Als u ondanks onze waakzaamheid echter toch een illegale content zou opmerken, gelieve ons dat dan te laten weten door te klikken op de link 'Klantendienst', en vervolgens het weergegeven formulier in te vullen.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om onze Privacybeleid te lezen.